Případová studie: Bezemisní rozvoz

Varianta A

Udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí jsou pro společnost zásadními hodnotami. Aktivně se snažíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi námi a naší konkurencí je dlouhodobě aktivní využití elektrických a CNG vozidel v praxi.

Používání elektrických vozidel je pro nás i naše zákazníky důležité z několika klíčových důvodů:

  1. Ekologická zodpovědnost: Zákazníci si stále více uvědomují význam ochrany životního prostředí a preferují podniky, které se angažují v ekologicky šetrných postupech. Používání elektrických vozidel nám umožňuje snížit emise skleníkových plynů a další znečišťující látky, což odpovídá rostoucí poptávce po ekologických službách a produktové nabídce.
  2. Dodržování požadavků zákazníků a legislativy: Zákazníci sami často požadují ekologická řešení a preferují dodavatele, kteří jim poskytují ekologicky šetrné možnosti. Vzhledem k tomu, že do čím dál více center měst se předpokládá zavedení restrikcí pro vozidla s vysokými emisemi, elektrická vozidla jsou často jedinou udržitelnou alternativou pro doručování a logistiku v hustě obydlených městských aglomeracích.
  3. Konkurenční výhoda: Používání elektrických vozidel nám umožňuje vytvořit si konkurenční výhodu na trhu. Zákazníci jsou více nakloněni spolupráci s firmami, které inovativně reagují na aktuální trendy a prioritní otázky, jako je ochrana životního prostředí. Používání elektrických vozidel nám umožňuje nabídnout ekologicky šetrné a udržitelné logistické služby, což přispívá k naší významné diferenciaci na trhu.

Varianta B

Udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí jsou pro společnost zásadními hodnotami. Aktivně se snažíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Náš přístup k udržitelnosti lze shrnout následujícími hlavními body:

 

  1. Elektrická a CNG vozidla: V rámci našeho vozového parku aktivně podporujeme ekologicky šetrná vozidla. V blízké budoucnosti plánujeme, aby minimálně 25 % vozidel v našich logistických centrech ve velkých městech, jako je Praha, Brno a Ostrava, bylo elektrických. Kromě elektromobilů máme také významné množství vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), která jsou šetrnější k životnímu prostředí a snižují emise skleníkových plynů.
  2. Třídění odpadu: Považujeme striktní třídění odpadu za samozřejmost. Ve všech našich provozních centrech máme zavedené systémy pro správné třídění odpadu a recyklaci. Snažíme se minimalizovat odpad a poskytovat odpovídající náležitou recyklaci a likvidaci odpadu v souladu s platnými environmentálními standardy.
  3. Preference recyklovaných a recyklovatelných materiálů: V rámci našich provozů upřednostňujeme použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Snažíme se minimalizovat použití jednorázových plastů a podporovat alternativní, ekologicky šetrné obaly a materiály.
  4. Ekologické povědomí zaměstnanců: Věříme, že odpovědný přístup k životnímu prostředí je společnou odpovědností všech zaměstnanců. Snažíme se vést zaměstnance k ekologicky šetrnému chování prostřednictvím vzdělávacích programů, školení a interních iniciativ. Podporujeme vědomé nakládání s energií, minimalizaci spotřeby papíru a využívání digitálních nástrojů.